Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze nieuwe wet geeft aan hoe organisaties persoonsgegevens verzamelen, bewaren en hoe controle moeten kunnen plaatsvinden. Dit alles is vastgelegd in bijgaand Privacy Statement.

Privacy Statement

Wie zijn wij?

Connecci, gevestigd aan de Brinkstraat 181 in Enschede  (7512 ED), is een organisatie die in samenwerking met opdrachtgevers, vitaliteitsplannen opstelt en uitvoert. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Connecci, Brinkstraat 181, 7512 ED Enschede.

Telefoon: 06 – 23 56 80 83

Website: www.connecci.nl

Functionaris Gegevensbescherming: Cindy Achterberg (cindy@connecci.nl)

Onze rol bij het verwerken van persoonsgegevens

Connecci verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan onze (vitalieits)programma’s. Deze gegevens heeft u daarbij zelf aan ons versterkt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, geslacht en e-mailadres

Connecci verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Door de disclaimer te ondertekenen, neemt u eigen verantwoordelijkheid voor deelname aan het vitaliteitsprogramma.
  • Middels registratie van de deelnemers (naam en geslacht) kan het resultaat van het vitaliteitsprogramma gemonitord worden.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

  • Toestemming: De verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u als deelnemer zelf verantwoordelijkheid draagt voor deelname. U heeft hiervoor getekend.
  • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als het vitaliteitsprogramma eindigt worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Connecci verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betekent dat wij in de regel persoonsgegevens alleen delen met de opdrachtgever van het betreffende programma, de organisatie waar de deelnemer in dienst is.

Cookies

Connecci gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connecci en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cindy@connecci.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Connecci wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Connecci neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cindy@connecci.nl

Enschede, 1 oktober 2020